Πλεονεκτήματα Αμφίπλευρης Κοχλιακής Εμφύτευσης

  • Εξασφαλίζεται μία σχεδόν φυσιολογική ακοή με τη βοήθεια των ακουστικών φαινομένων
  • Επιτυγχάνεται καλύτερος προσανατολισμός των ασθενών ως προς την προέλευση και την εντόπιση της ηχητικής πηγής (θέματα ασφάλειας, κατανόηση ομιλίας)
  • Επιτελείται πλήρης διέγερση των κοχλιακών νεύρων και του εγκεφαλικού φλοιού, γεγονός σημαντικό κυρίως στα παιδιά
  • Σε περίπτωση βλάβης της μίας συσκευής δεν απομονώνεται ηχητικά το παιδί και εξακολουθεί να ακούει με τη βοήθεια του δεύτερου εμφυτεύματος μέχρι την επισκευή που μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες