Μετά την Κοχλιακή Εμφύτευση

Ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του λαμβάνοντας γενικές οδηγίες για τη ορθή χρήση και συντήρηση της συσκευής και συνεχίζει να παρακολουθείται μετεγχειρητικά. Τα ράμματα που τοποθετούνται δεν είναι ορατά και δεν απαιτούν αφαίρεση. Η ενεργοποίηση της συσκευής λαμβάνει χώρα 2-3 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Στο αρχικό διάστημα κατά το οποίο η ακοή βελτιώνεται, χρειάζονται αρκετές επισκέψεις για τη ρύθμιση της συσκευής. Μετά την πάροδο ενός έτους, οι επισκέψεις για τη ρύθμιση του εμφυτεύματος προγραμματίζονται κάθε 6 μήνες και αργότερα γίνονται ετήσιες. Φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή, οι επισκέψεις για ρύθμιση δύναται να τροποποιηθούν.