Κοχλιακή Εμφύτευση σε Παιδιά και Ενήλικες

Μελέτες έδειξαν ότι όσο πιο μικρό λάβει ένα παιδί το κοχλιακό εμφύτευμα, τόσο πιο εύκολα θα αναπτύξει τις δεξιότητες του λόγου και της γλώσσας. Επίσης, τα παιδιά που θα λάβουν έγκαιρα κοχλιακό εμφύτευμα θα αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες συγκρίσιμες με εκείνες των παιδιών με φυσιολογική ακοή. Οι παρατηρήσεις αυτές ώθησαν τους επιστήμονες στη μεταφορά του κατώτερου ορίου ηλικίας για κοχλιακή εμφύτευση στους 9 μήνες με ορισμένα κέντρα του εξωτερικού να έχουν πραγματοποιήσει εμφυτεύσεις κοχλιακών εμφυτευμάτων και σε βρέφη μόλις 5 μηνών. Παρά τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες, κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και θα πρέπει να αξιολογείται εξατομικευμένα. Ιδιαίτερα οι περιπτώσεις κώφωσης από μηνιγγίτιδα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγουσες χωρίς ηλικιακό όριο λόγω του κινδύνου οστεοποίησης του κοχλία και επακόλουθης αδυναμίας τοποθέτησης των ηλεκτροδίων.

Σαφώς από τα κοχλιακά εμφυτεύματα επωφελούνται και ενήλικες οι οποίοι έχουν χάσει όλη ή το μεγαλύτερο μέρος της ακοής τους μετέπειτα στη ζωή τους (μεταγλωσσικοί κωφοί ή βαρήκοοι). Μετά την επέμβαση, μαθαίνουν να συσχετίζουν τα σήματα από το εμφύτευμα με ήχους που θυμούνται από το παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας, χωρίς να απαιτούνται οπτικές ενδείξεις. Όσον αφορά την ανώτερη ηλικία εμφύτευσης, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο καθώς τα κοχλιακά εμφυτεύματα βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων όλων των ηλικιών.