Αντενδείξεις Κοχλιακής Εμφύτευσης

Βεβαίως και υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν αντένδειξη για κοχλιακή εμφύτευση.

Απόλυτες Αντενδείξεις:

  • Απλασία ακουστικού νεύρου
  • Πλήρης αγενεσία του κοχλία

Σχετικές Αντενδείξεις:

  • Σημαντική ενδοκοχλιακή ασβεστοποίηση ή ίνωση
  • Συγγενείς ανωμαλίες του έσω ωτός
  • Ενεργός χρόνια μέση ωτίτιδα
  • Ιατρικές αντενδείξεις (πχ αδυναμία υποβολής σε γενική αναισθησία)