Μειονεκτήματα Μονόπλευρης Κοχλιακής Εμφύτευσης

  • Δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιο αυτί από πλευράς μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων είναι το καλύτερο για την εμφύτευση
  • Υπάρχουν δυσκολίες στην αντίληψη της ομιλίας σε θορυβώδες περιβάλλον (πχ στη σχολική τάξη, σε ανοικτούς χώρους) με αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην απόδοση στο σχολείο όσο και σε θέματα κοινωνικής απομόνωσης και αυτοεκτίμησης